.:: RİSK YÖNETİMİ

Gerçekleşmesi mutlak olmayan veya gerçekleşmesi mutlak olmakla birlikte gerçekleşme zamanı belli olmayan ve sigortalı ile sigortacının iradesi dışında ve gelecekte meydana gelmesi muhtemel bir tehlike olarak ifade edilen risklerin kontrolü ve minimize edilmesi için, işletmelerde yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve en uygun biçimde yönlendirilmesi “Risk Yönetimi” olarak tanımlanır.

Günümüz koşullarında büyük ve orta ölçekli şirketler, işletme süreçlerinde çeşitli önem ve yaygınlıkta risklerle karşılaşmaktadırlar. Stratejik, operasyonel, teknik , doğal afet riskleri bunlardan bazılarıdır ve bunlara karşı önlem alınması kaçınılmazdır.

Küreselleşen ticaret ve bilgi teknolojilerinin iş hayatının her kısmında kullanılmaya başlanması kurumların geleneksel risklerin dışındaki risklerle karşılaşmasına sebep olmaktadır. Artan rekabet, kurumların maliyetlerini daha iyi yönetmelerini gerektirmekte; buna paralel olarak da risk yönetimi de maliyet yönetiminin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Riskin gerçekleşme ihtimaline karşı alınacak en önemli önlemlerden biri de bu risklerin en iyi şekilde analiz ederek teminat altına alınmasıdır.

Türkiye ve dünyadaki riskin ölçütünü tüm verileriyle en hızlı biçimde takip eden ve veritabanını bu ölçütlerle güncelleyen bir sistem içerisinde faaliyetlerini sürdüren Sigorta Brokeri, genel anlamda risk yönetimi odağında hizmet veren bir risk danışmanı olarak çalışır.

Risk Danışmanlığı, kurumların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan risklerin tanımlanması, tanımlanan risklerin ölçülmesi ve sayısallaştırılması, bu riskleri azaltıcı önlemlerin belirlenmesi ve bu önlemlerin fayda/maliyet analizlerinin yapılması sürecini kapsar. Tanımlanan risklerin sayısallaştırılması, riske konu olan olasılıkların gerçekleştiği durumlarda meydana gelecek olan ekonomik değer kaybının ortaya çıkarılmasıdır. Bu çıkarımların sonucunda, risklerin karşılığında alınabilecek teminatların bulunması ve bütçelendirilmesi ve gerekli fiziki ve ekonomik önlemlerin alınması yönünde bilgilendirmeler gerçekleştirilir. Tüm bu çalışmalarda kurumlar ve risk danışmanları birlikte çalışırlar ve ortak karar alırlar. Bu çalışmaların beklenen sonucu, teminata konu olan riskler olup olmadığının tespiti çerçevesinde kurumların karşılaşabileceği olası kayıpların ortadan kaldırılması ve/veya en aza indirilmiş olmasıdır.